Chi bộ Đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Bảo


Email: baonguyen1975@gmail.com
Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Bảo
2

Lê Thành Tích


Email: lethanhtich2009@gmail.com
P. Bí thư Chi bộ Lê Thành Tích
3

Mai Thị Tuyết Trinh


Email: mail.tuyettrinh@gmail.com
Chi ủy viên Mai Thị Tuyết Trinh
4

Nguyễn Hồng Sinh


Email: nguyenhongsinh79@gmail.com
Đảng viên Nguyễn Hồng Sinh
5

Trần Minh Giang


Email: minhgiangvl@thptdodangtuyen.edu.vn
Đảng viên Trần Minh Giang
6

Nguyễn Văn Sáu


Email: nguyenvansauddt@gmail.com
Đảng viên Nguyễn Văn Sáu
7

Phạm Thị Phượng

Đảng viên Phạm Thị Phượng
8

Đặng Ngọc Vũ


Email: ngocvuchimie@gmail.com
Đảng viên Đặng Ngọc Vũ
9

Nguyễn Văn Tiến


Email: tienenglish@gmail.com
Đảng viên Nguyễn Văn Tiến
10

Trần Văn Chanh


Email: Vanchanhtran83@gmail.com
Đảng viên Trần Văn Chanh
11

Ngô Văn Diêu


Email: duynguyn6@gmail.com
Đảng viên Ngô Văn Diêu
12

Lê Thị Kim Đính


Email: duongbay79@gmail.com
Đảng viên Lê Thị Kim Đính
13

Trần Hoa Phượng


Email: hoa.pensea@gmail.com
Đảng viên Trần Hoa Phượng
14

Phạm Thị Hà


Email: dunghaduy56@gmail.com
Đảng viên Phạm Thị Hà

Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Ngọc Bảo


Email: baonguyen1975@gmail.com
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Bảo
2

Nguyễn Hồng Sinh


Email: nguyenhongsinh79@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Sinh
3

Trần Minh Giang


Email: minhgiangvlcva@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Trần Minh Giang

Các tổ chuyên môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Tổ Ngữ văn

1

Mai Thị Tuyết Trinh


Email: mail.tuyettrinh@gmail.com
Giáo viên
TKHĐ
Mai Thị Tuyết Trinh
2

Trần Văn Trị


Email: tranvantriddt@gmail.com
TTCM Trần Văn Trị
3

Lê Thị Hiệp


Email: hiepdodangtuyen@gmail.com
Giáo viên Lê Thị Hiệp
4

Trần Thị Hoa


Email: hoatranddt@gmail.com
Giáo viên Trần Thị Hoa
5

Đoàn Thị Bích Hà


Email: bichhathuong1979@gmail.com
Giáo viên Đoàn Thị Bích Hà
6

Phạm Thị Bốn


Email: phambon5178@gmail.com
Giáo viên Phạm Thị Bốn
7

Đỗ Thị Thu Thủy


Email: kimcuongdvq@gmail.com
Giáo viên Đỗ Thị Thu Thủy
8

Lê Thị Hạnh


Email: hanhqn.16588@gmail.com
Giáo viên Lê Thị Hạnh
9

Trần Hoa Phượng


Email: hoa.pensea@gmail.com
Giáo viên Trần Hoa Phượng
10

Phạm Thị Hà


Email: dunghaduy56@gmail.com
Giáo viên Phạm Thị Hà

Tổ Toán Tin

1

Bùi Thị Tuyết


Email: buithituyet07spt@gmail.com
GV Tin Bùi Thị Tuyết
2

Nguyễn Thị Mai


Email: nguyenthimai0302878@gmail.com
GV Toán Nguyễn Thị Mai
3

Trần Thị Thanh Thuý


Email: thanhthuytran1983@gmail.com
TTCM Tin Trần Thị Thanh Thuý
4

Lâm Thị Hương


Email: huonglt.qs@gmail.com
GV Tin Lâm Thị Hương
5

Lê Thành Tích


Email: lethanhtich2009@gmail.com
GV Toán
Bí thư Đoàn
Lê Thành Tích
6

Lê Văn Lên


Email: levanlen101179@gmail.com
TTCM Toán
CT Công đoàn
Lê Văn Lên
7

Văn Quý Vênh


Email: venhtoanddt@gmail.com
GV Toán Văn Quý Vênh
8

Võ Công Mỹ


Email: vocongmy12345@gmail.com
GV Toán Võ Công Mỹ
9

Trần Ngọc Quốc


Email: ngocquocddt@gmail.com
GV Toán Trần Ngọc Quốc
10

Huỳnh Văn Toàn


Email: hquang777@gmail.com
GV Toán Huỳnh Văn Toàn
11

Nguyễn Thị Thành


Email: thanhdnqn@gmail.com
GV Toán Nguyễn Thị Thành
12

Nguyễn Thị Kim Anh


Email: kimanhddt17@gmail.com
GV Toán Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ Ngoại ngữ

1

Nguyễn Văn Tiến


Email: tienenglish@gmail.com
TTCM Nguyễn Văn Tiến
2

Phạm Hưng Cường


Email: cuongphth@gmail.com
Giáo viên Phạm Hưng Cường
3

Trần Thị Kim Chi


Email: kimchitran212@gmail.com
Giáo viên Trần Thị Kim Chi
4

Nguyễn Thị Tuyết Nhung


Email: nguyenanna5@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung
5

Phạm Thị Hồng Thắm


Email: thamav82@gmail.com
Giáo viên Phạm Thị Hồng Thắm
6

Đặng Bảo Vinh


Email: vinhdang1803@gmail.com
Giáo viên Đặng Bảo Vinh

Tổ Lý - Công nghệ

1

Đoàn Thị Thanh Thảo


Email: lucbinh144@gmail.com
Giáo viên Đoàn Thị Thanh Thảo
2

Đặng Minh Thành


Email: dangminhthanh150377@gmail.com
TTCM Đặng Minh Thành
3

Trần Nguyễn Đông Sương


Email: dongsuong77@gmail.com
Giáo viên Trần Nguyễn Đông Sương
4

Nguyễn Thị Hạ Ái


Email: haaiddtuyen@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Hạ Ái
5

Huỳnh Thị Vôn


Email: huynhthivonddt92@gmail.com
Giáo viên Huỳnh Thị Vôn
6

Trần Thị Thu


Email: thulyddt@gmail.com
Giáo viên Trần Thị Thu
7

Phan Văn Mãi


Email: Vanmaiddt79@gmail.com
Giáo viên Phan Văn Mãi
8

Hồ Thị Thủy


Email: thuylyddt@gmail.com
Giáo viên Hồ Thị Thủy
9

Dương Văn Cương


Email: pcdtrungtin@gmail.com
Giáo viên Dương Văn Cương
10

Võ Thị Bích Hà


Email: bichha.07svl@gmail.com
Giáo viên Võ Thị Bích Hà

Tổ Hóa - Sinh

1

Lê Thị Tường Vân


Email: levanddt@gmail.com
GV Hóa Lê Thị Tường Vân
2

Phan Thi Tuyết


Email: tuyetphanptt@gmail.com
GV Sinh Phan Thi Tuyết
3

Trần Văn Hưng


Email: hungtran.300170@gmail.com
TTCM Sinh Trần Văn Hưng
4

Phan Thi Thanh Hiền


Email: phanthanhhienddt@gmail.com
GV Hóa Phan Thi Thanh Hiền
5

Đặng Ngọc Vũ


Email: ngocvuchimie@gmail.com
TTCM Hóa học Đặng Ngọc Vũ
6

Trần Kim Đạo


Email: kimdaotran85@gmail.com
GV Hóa
CB thiết bị
Trần Kim Đạo
7

Phan Thị Hương


Email: huong1980ddt@gmail.com
GV Sinh Phan Thị Hương
8

Phạm Thị Diễm


Email: phamthidiem87@gmail.com
GV Sinh Phạm Thị Diễm
9

Ngô Văn Diêu


Email: duynguyn6@gmail.com
GV Sinh Ngô Văn Diêu

Tổ Thể dục - GDQP &AN

1

Trần Quang Dũng


Email: quangdungddt@gmail.com
Tổ phó chuyên môn Trần Quang Dũng
2

Nguyễn Duy Thân


Email: duythan67@gmail.com
TTCM Nguyễn Duy Thân
3

Nguyễn Bá Linh


Email: balinh77@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Bá Linh
4

Nguyễn Phước Thức


Email: phuocthuc67@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Phước Thức
5

Phạm Thị Chín


Email: Ptchin86@gmail.com
Giáo viên Phạm  Thị Chín
6

Lê Kim Trưởng


Email: kimtruong82@gmail.com
Giáo viên Lê Kim Trưởng

Tổ Sử - Công dân

1

Nguyễn Thị Linh


Email: ddt.linh@gmail.com
GV Địa lý Nguyễn Thị Linh
2

Lê Thị Hoan


Email: hoandiaddt@gmail.com
TTCM địa lý Lê Thị Hoan
3

Trần Văn Chanh


Email: Vanchanhtran83@gmail.com
GV Địa lý Trần Văn Chanh
4

Lê Thị Kim Đính


Email: duongbay79@gmail.com
GV Sử Lê Thị Kim Đính
5

Nguyễn Văn Sáu


Email: nguyenvansauddt@gmail.com
TTCM
TB TTND
Nguyễn Văn Sáu
6

Nguyễn Thị Bình


Email: locbinh77@gmail.com
GV Sử Nguyễn Thị Bình
7

Huỳnh Thị Thư


Email: thuddtuyen@gmail.com
GV Sử Huỳnh Thị Thư
8

Nguyễn Văn Thuật


Email: nguyenvanthuat83@gmail.com
GV Sử Nguyễn Văn Thuật
9

Lê Vinh Quang

GV Sử Lê Vinh Quang

Tổ hành chính - quản trị

1

Tăng Thị Lam Hồng

Văn thư - Thủ quỹ Tăng Thị Lam Hồng
2

Ngô Thị Như Thủy

TTVP Ngô Thị Như Thủy
3

Nguyễn Thị Hoa

Nhân viên y tế-giáo vụ Nguyễn Thị Hoa
4

Nguyễn Văn Tê

Bảo vệ Nguyễn Văn Tê
5

Lê Xuân Thắng

Bảo vệ Lê Xuân Thắng
6

Đoàn Thị Phương Thảo

Nhân viên tạp vụ Đoàn Thị Phương Thảo
Thư viện tài liệu
Lịch Công tác
Hộp thư góp ý
Cựu học sinh
Văn bản pháp luật
Trao đổi nội bộ
VNEDU
Đăng nhập

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay16,219
  • Tháng hiện tại323,885
  • Tổng lượt truy cập9,806,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây