Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Thứ năm - 24/06/2021 23:04
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 43/KH-THPTĐĐT
   
                                                                                                        Đại Lộc, ngày 08 tháng 06 năm 2021
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022
 
  
            Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 876/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/05/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022;    Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của trường như sau:
 Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 876/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/05/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022;    Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao chất lượng tuyển sinh, thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn đầu vào đối với học sinh lớp 10 THPT đảm bảo tuyển sinh được học sinh có năng lực, đam mê học tập để tiếp tục học bậc học cao hơn sau này.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Thực hiện phân luồng đào tạo khi học sinh học hết chương trình THCS.
2. Yêu cầu
Tổ chức công tác tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, khách quan và tiết kiệm. Kết quả được công bố công khai tới phụ huynh và học sinh.
Tổ chức xét tuyển nghiêm túc đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh thực chất chất lượng dạy và học. Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan và đúng thời gian quy định.
II. NỘI DUNG
 1. Địa bàn tuyển sinh
Theo quy định về phân tuyến tuyển sinh thuộc Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, học sinh tốt nghiệp THCS thuộc các trường THCS Phan Bội Châu, THCS Lê Quý Đôn, THCS Võ Thị Sáu, THCS Lý Tự Trọng, THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Lê Lợi, THCS Lý Thường Kiệt được đăng ký xét tuyển vào trường THPT Đỗ Đăng Tuyển.
 1. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHNBGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển
Tuyển 80% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 thuộc các trường THCS nêu trên.
 1. Hình thức tuyển sinh
  1. . Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển
4.2. Cách tính điểm xét tuyển sinh
          Điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện mỗi năm học của người học ở THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) được tính như sau:
+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;
+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;
+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;
+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;
+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;
+ Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
4.3. Cách xét tuyển
Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, Nhà trường tiến hành xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu giao.
Trong trường hợp không xét tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau đây:
+ Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn,
+ Có điểm trung bình của môn Ngữ văn và Toán của năm lớp 9 cao hơn.
 1. Hồ sơ xét tuyển và đăng ký xét tuyển
5.1.Hồ sơ xét tuyển
- Đơn đăng ký xét tuyển;
- Học bạ THCS (bản chính);
- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
- 01 ảnh 3x4 cm;
- Các giấy chứng nhận diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
5.2. Đăng ký xét tuyển
Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại trường THCS mà học sinh đang học, trường THCS tập hợp hồ xét tuyển của học sinh, lập danh sách theo mẫu quy định (bảng in và tập tin) và bàn giao cho trường THPT Đỗ Đăng Tuyển theo phân tuyến.
 1. Thời gian và lịch nhận hồ sơ xét tuyển
Từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 18/06/2021.
 1. Lịch kiểm tra hồ sơ
Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021.
 1. Lịch xét tuyển
Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 16/07/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Lãnh đạo nhà trường
Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung trên.
Thông báo đến phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc, các trường THCS trên địa bàn huyện biết phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của nhà trường để phối hợp thực hiện.
Triển khai kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường được biết.
 1. Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT
Hội đồng tuyển sinh phân công bộ phận trực tiếp nhận hồ sơ xét tuyển, kiểm tra từng hồ sơ từ các trường THCS chuyển đến.
Bộ phận thu nhận hồ sơ cần kiểm tra kỹ Đơn đăng ký xét tuyển, chú ý họ tên, ngày tháng năm sinh, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ lớp 6 đến lớp 9, điểm trung bình cả năm lớp 9, điểm trung bình môn cả năm của môn Ngữ văn và môn Toán lớp 9, điểm ưu tiên, khuyến khích,… Các thông tin phải khớp nhau giữa Giấy khai sinh, học bạ và Đơn đăng ký xét tuyển.
Những hồ sơ nào chưa hợp lệ, thiếu sót nhà trường báo lại cho các trường THCS để chỉ dẫn cho học sinh kịp thời bổ sung, điều chỉnh và nộp lại đúng thời hạn quy định.
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh giao, Hội đồng tuyển sinh nhà trường lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Sở GD&ĐT Quảng Nam phê duyệt, công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo thời gian quy định của Sở GD&ĐT Quảng Nam.
Tuyệt đối thực hiện đúng theo lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh của Sở GD&ĐT Quảng Nam, hạn chế sai sót trong khâu kiểm tra hồ sơ.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của trường THPT Đỗ Đăng Tuyển. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cá nhân, đơn vị liên hệ kịp thời với lãnh đạo nhà trường để phối hợp giải quyết./.
 
         Nơi nhận:                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
            - Trường THCS trên địa bàn huyện                                         Phó Hiệu trưởng
Phòng GDTrH_ Sở GD&ĐT;
                                                                               
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                Nguyễn Hồng Sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây